АРВАА

Хоёр дугуйтай хасаг тэрэг: арваа тэрэг (өргөн мөөртэй тоонолжин хэгээстэй хасаг тэрэг).