АРБИТРЧ

1. Арбитрын тухай хуульд заасан эрх бүхий этгээдээс тухайн маргаанаар арбитрын ажиллагаа явуулахаар томилогдсон хүн, дэлгэрэнгүй...


2. Спортын шүүгч.