НАМЧ

Нэгэн намын дүрэм, зорилтыг хүлээн зөвшөөрч, ‎энэ үзлийнх‎ээ үүднээс асуудалд хандах нь - Намч зарчимч дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., намч чанар (аливаа асуудалд намын байр сууринаас хандах нь).