НАМЬЯАРХАХ
Дууны аяс айзмыг сайхан нугалж дуулдгаараа бахархах.