НАМХРАХ

1. Нам жим болох, тогтуун болох: чимээ намхрах (чимээ шуугиангүй болох);


2. Буурах, дарагдах, намжих: зүтгэл намхрах (зүтгэл нь буурах), самуу‎н намхрах (самуун намжих) - Мөн дэлгэрэнгүй... Г.Пүрэв нар. Д.Сүхбаатарын үйл амьдралтай холбогдох баримтат материалын эмхэтгэл., салхи намхрах (салхины хүч буурах).

чимээ намхрах чимээ шуугиангүй болох
зүтгэл намхрах зүтгэл нь буурах
самуун намхрах самуун намжих
салхи намхрах салхины хүч буурах