НАМХТГАХ

Бүр нам болгох, чимээгүй болгох: шуугиан намхтгах (чимээ шуугиангүй болгох).