МЯНГАНТАА

1. Мянган удаа;


2. Нэг зүйлийг олон дахин үйлдэх нь: мянгантаа хэлэх (маш олон удаа хэлэх), мянгантаа сайшаах (олонтоо сайшаах) - дэлгэрэнгүй...
мянгантаа хэлэх маш олон удаа хэлэх
мянгантаа сайшаах олонтоо сайшаах
мянгантаа уйлуулах дахин дахин уйлуулах
мянгантаа наманчлах олон дахин наманчлах