МЯНДАГЛАХ

Ихэмсэг зан байдал гаргах, ямбалах: мяндаглах нь дэндэх (хэтэрхий их ямбалан маяглах).