мэлрэн суух
нүдээ ч цавчилгүй, бодлогошрон хөдөлгөөнгүй суух