АНИВАЛЗУУР

Байн байн анивчих зантай: анивалзуур гэрэл (үе үе анивчдаг гэрэл).