АНИВАЛЗУУЛАХ

Анивалзан хөдөлгөх - Нүдээ анивалзуулан инээнэ. Ж.Дамдин. Миний дэлгэрэнгүй...