МӨНГӨГҮЙДЭХ

Мөнгөгүй болох: мөнгөгүйдээд яваагүй (мөнгөгүй учраас аян замд гарч чадаагүй).