МӨНГӨЖИХ

1. Мөнгөтэй болох, баяжиж эхлэх;


2. Мөнгөний уусмалд дүрж мөнгө шиг өнгөтэй болгох.