МӨНГӨЖҮҮЛЭХ

1. Мөнгөтэй болгох: мөнгөжүүлсэн бүтээгдэхүүн (найрлагад нь мөнгө орсон бүтээгдэхүүн);


2. Мөнгөний уусмалд дүрүүлэх.