материал хэрэглэгдэхүүн
аливаа зүйлийг хийхэд шаардагдах эд зүйл, баримт