материал цэг
а. Тодорхой биеийн жинтэй боловч, хэлбэр дүрс, хэмжээгүй биет; б. Шинжлэх ухааны хийсвэр ухагдахуун