маазран хэлэлцэх
ажиллах сонирхол нь буурч дэмий ярилцах