маазрах зантай
а. Дэмий чалчих дуртай; б. Залхуу хойрго зантай