өвсний маажуур
өвс хамж, малтахад зориулан хийсэн малтуур