нохой газар маажлах
нохой газрыг байн байн самардах