луусын сан
хүний асар элбэг баян хөрөнгийг дүрсэлсэн хэллэг