лусын хөвгүүн
/ одон орон /
тэнгэрийн вангийн дагуул