ЛУНСУЙ

Тариа тэжээл идүүлэхгүйн тулд малын хошуунд зүүх тор; торомтог.