КОЭФФИЦИЕНТ

1. [тоо] Алгебрын илэрхийлэл дэх тооны (үсгийн) үржүүлэгч; итгэлцүүр;


2. [физик] Физикийн ямар нэгэн чанарыг тодорхойлох хэмжигдэхүүн: ашигт үйлийн коэффициент (ямар нэгэн механизмын хийсэн ашигт ажлын дэлгэрэнгүй...