хамтрал коммун
эд хөрөнгөө нийгэмчлэн нийлүүлсэн хамтын аж ахуй