Парижийн коммун
пролетарийн анхны хувьсгал, ажилчин ангийн анхны засаг, Парижид далан хоёр хоног, 1871 оны 3-р сарын 18-аас 5-р сарын 28 хүртэл тогтжээ