КАРАТ

Эрдэнийн чулууг үнэлэх хэмжүүр: 0.2 граммтай тэнцэх хүндийн хэмжээ.