ИРЖГЭР

Жижиг юмны нягт бөгөөд жигд байдал - Хоёр дугуйтын иржгэр мөр анх үзжээ. Б.Бааст. Хяруу унасан цагаар., иржгэр даавуу (жигдхэн товгор хээ, ширхэгтэй даавуу), иржгэр судал (жигд арзгар судал), иржгэр бэржгэр [хоршоо] (нэгэн жигдээр иржийсэн төвгөр байдал).

иржгэр даавуу жигдхэн товгор хээ, ширхэгтэй даавуу
иржгэр судал жигд арзгар судал