ИРЖИЙЛГЭХ

Иржгэр болгох: арьс иржийлгэж хатаах (арьсыг жигд татан өрж хатаах).