иоджуулсан давс
хүнсэнд хэрэглэх зорилгоор иодоор баяжуулсан давс