ИНЭЭМСЭГЛЭНГҮЙ

Инээмсэг янзтай: инээмсэглэл тодорсон байдал.