ИНЭЭМЭР

Инээн аядах байдал: инээмэр болох (инээх аядах, инээсэн болох).