уран зураач
уран зураг зурдаг хүн уран зургийн мэргэжилтэн