хувьсгалт залуучуудын эвлэл
хувьсгалын үйл хэрэгт туслах залуу хүмүүсийн сайн дурын байгууллага