АМАРГҮЙ II

Хэцүү бэрх, түвэгтэй - Үүний тулд санаа эвдэрсэн аавынхаа үнэн өнгөцийг тунгаана гэдэг амаргүй дээ. дэлгэрэнгүй... амаргүй ажил (хэцүү ажил), амаргүй даваа (бэрх даваа).

амаргүй ажил хэцүү ажил
амаргүй даваа бэрх даваа
Ижил үг:

АМАРГҮЙ I