ЗАЛГАМЖЛАХ

1. Аливаа үйлийг уламжлан авч, үргэлжлүүлэх: ажил үйлсийг залгамжлах (ажил үйлсийг залган дэлгэрэнгүй...


2. Хойд үедээ шилжин уламжлах: залгамжлах чанар (байгаль, нийгэм, танин мэдэхүйд хуучныг шинэ нь халж зарим элементийг өөртөө дэлгэрэнгүй...
ажил үйлсийг залгамжлах ажил үйлсийг залган үргэлжлүүлэх
гал голомтоо залгамжлах гал голомтдоо эзэн суух
өв залгамжлах эзэмших эрх бүхий хүн эд хөрөнгийг өмчлөн авах
сайн сайхныг залгамжлах сайн сайхныг үргэлжлүүлэх
үе залгамжлах сурвалжит угсаа, гарлын ёсоор зэрэг хэргэм, эрх ямбаа үр хүүхдүүдээ өвлүүлэх
залгамжлах чанар байгаль, нийгэм, танин мэдэхүйд хуучныг шинэ нь халж зарим элементийг өөртөө хадгалан үлдээж хөгжих үзэгдлүүдийн хооронд гарах холбоо
үе улиран залгамжлах нэгнээс нөгөөд байнга шилжин уламжлах