ЗАЛГИАЧ

1. Идэх уухад ховдог этгээд;


2. [шилжсэн] Хээл хахууль авагч: залгиач түшмэл (шунахай түшмэл);
3. [шилжсэн] Нийтийн өмчийг өөртөө завшигч, үрэн таран хийгч.