ЗАЛГАВАРЛАХ

1. Холбон залгах;


2. Үгийн язгуур, үндэст залгавар нэмэх.