ЗАЛГАЛДАА

1. Нутгийн зах хязгаар нийлсэн байдал: залгалдаа нутаг (зэргэлдээ нутаг);


2. Юмны хойдох нь урьдахтай дараа дараагаар үргэлжилсэн нь: залгалдаа багатай (а. Уялдаа холбоо багатай; б. Давхцал багатай), дэлгэрэнгүй...
залгалдаа нутаг зэргэлдээ нутаг
залгалдаа багатай а. Уялдаа холбоо багатай; б. Давхцал багатай
залгалдаа ихтэй дараалал ихтэй, уялдаа холбоо ихтэй