ЗАЛГАЛТ I

1. Залгах үйлийн үр дүнг заасан нэр;


2. Залгасан газар; залгаас: утасны залгалт (утасны залгаа, утасны холбоо).

Ижил үг:

ЗАЛГАЛТ II