ЗАЛГАВАР

1. Холбон залгах хэсэг;


2. [хэл шинжлэл] Үгийн язгуур, үндсийн араас залган тухайн үгийн үгийн сангийн утгыг өөрчлөх дагавар бүтээвэр, хэл зүйн утгыг хувилгах нөхцөл.