ЗАЛГААСТАЙ

1. Залгаас бүхий - Бэлэн болсон нүхэндээ залгаастай гуч орчим метр урт хар мод суулгажээ. дэлгэрэнгүй... Үймээний жил., залгаастай уурга (залж тэгшилсэн хэд хэдэн бургас, хус залган нааж үйлдсэн уурга);


2. Залгагдсан: залгаастай нь орхих (залгагдсан хэвээр нь орхих).

залгаастай уурга залж тэгшилсэн хэд хэдэн бургас, хус залган нааж үйлдсэн уурга
залгаастай нь орхих залгагдсан хэвээр нь орхих