зай авах
а. Юмны газар авах, тархах б. Юмны хооронд сул чөлөө гаргах