ЗААМДУУЛАХ

1. Заамдах үйлийг бусдаар хийлгэх;


2. Заамнаас бариулах, заамдагдах.