ЗААР

1. Эр хүдрийн хүйсний дэргэд, арьсан дор байх тусгай булчирхайн ялгаруулдаг өвөрмөц үнэртэй бөм - Адилтгавал дэлгэрэнгүй... Субашид., заар булчирхай (эр хүдрийн хүйсний дэргэд, арьсан дор байх өвөрмөц үнэр ялгаруулдаг тусгай булчирхай),


2. Тус бөмөөс ялгарах өвөрмөц үнэр: заар үнэртэх (эр амьтны хүйсний бөм ханхлах), заар хүж [хоршоо] (анхилуун дэлгэрэнгүй...
3. Эр амьтны шинхэг, хатан үнэр: ухнын заар (ухнын шинхэг), тэхийн заар (тэхийн хурц үнэрт шинхэг);
4. [цээрлэсэн] Хулмас, хөлсний үнэр: заар булчирхай (хулмасны үнэр ялгаруулдаг булчирхай).

заар булчирхай эр хүдрийн хүйсний дэргэд, арьсан дор байх өвөрмөц үнэр ялгаруулдаг тусгай булчирхай
заар үнэртэх эр амьтны хүйсний бөм ханхлах
заар хүж анхилуун үнэртэн
зааргүй бэх цаасанд тогтохгүй, заяагүй хүн замд учрахгүй хэрэг явдал бүхэн бүгдээрээ учир шалтгаантай гэсэн санаа
ухнын заар ухнын шинхэг
тэхийн заар тэхийн хурц үнэрт шинхэг
заар булчирхай хулмасны үнэр ялгаруулдаг булчирхай