ЗААРАГ I

1. Газар малтахад тохиолдох чулуулаг хатуу үе;


2. Дагширч хатуурсан наанги шороо.

Ижил үг:

ЗААРАГ II