ЗААНЧ I

Заавал: заанч биелүүлэх үүрэг (заавал гүйцэтгэх үүрэг).

Ижил үг:

ЗААНЧ II