ЗААМДАХ

Заамаас базах, заамаас татах: заамдаж авах (энгэр заамнаас атгаж авах) - Би түүнийг заамдан дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө.