ЖЭРГЭ
/ тоглоом /

Тусгай хөлөг дээр нааддаг монгол үндэсний наадам: дааган жэргэ (тус бүр арван хоёр чулуугаар тусгай дэлгэрэнгүй...