жагсаалаас гарах
эд юм хуучирч муудах, эвдэрч гэмтэх зэргээр ашиглах боломжгүй болох, ажлаас гарах